privacy

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming (in het bijzonder de gewijzigde BDSG en de Europese verordening inzake gegevensbescherming "DS-GVO") informeren wij u hieronder over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf. Dit privacybeleid is ook van toepassing op onze websites en sociale mediaprofielen. Voor de definitie van termen als "persoonsgegevens" of "verwerking" verwijzen wij naar art. 4 DS-GVO.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke perso(o)n(en)

Onze verantwoordelijke(n) (hierna "verantwoordelijke(n)") in de zin van artikel 4, lid 7, van de GDPR is/zijn: Hotel en restaurant Braunebergerhof GmbH Moselweinstrasse 136 54472 Brauneberg Directeur: Ralph Neefischer Handelsregister/Nr.: HRB123456789 Rechtbank van het register: Trier E-mailadres: ferien@braunebergerhof.de

Soorten gegevens, doeleinden van de verwerking en categorieën van betrokkenen

Hierna informeren wij u over het soort, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. 1. soorten gegevens die wij verwerken Contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, fax, enz.), inhoudsgegevens (teksten, video's, foto's, enz.), communicatiegegevens (IP-adres, enz.), 2. doeleinden van de verwerking overeenkomstig artikel 13, lid 1, onder c), DS-GVO Het technisch en economisch optimaliseren van de website, het bieden van een gemakkelijke toegang tot de website, het contact opnemen met derden in geval van juridische klachten, het voldoen aan wettelijke bewaarplichten, het verbeteren van de gebruikerservaring, het gebruiksvriendelijk maken van de website, het voorkomen van SPAM en misbruik, 3. categorieën van betrokkenen overeenkomstig artikel 13, lid 1, onder e), GDPR Bezoekers/gebruikers van de website, De betrokkenen worden collectief "gebruikers" genoemd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij u over de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens:
 1. Indien wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) DS-GVO de rechtsgrondslag.
 2. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op uw verzoek worden uitgevoerd, is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) DS-GVO de rechtsgrondslag.
 3. Indien de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (bv. wettelijke bewaarplicht), is Art. 6 (1) zin 1 lit. c) DS-GVO de rechtsgrondslag.
 4. Indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon, is artikel 6, lid 1, onder d), van de GDPR de rechtsgrondslag.
 5. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen, dan is art. 6, lid 1, zin 1, onder f), DS-GVO de rechtsgrondslag.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden en verwerkers

In principe geven wij geen gegevens door aan derden zonder uw toestemming. Mocht dit toch het geval zijn, dan geschiedt de openbaarmaking op basis van de bovengenoemde rechtsgronden, bijvoorbeeld bij de openbaarmaking van gegevens aan aanbieders van online-betalingen voor de uitvoering van een overeenkomst of op grond van een rechterlijk bevel of op grond van een wettelijke verplichting om de gegevens te overhandigen met het oog op strafrechtelijke vervolging, ter afwending van gevaar of ter handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Wij maken ook gebruik van verwerkers (externe dienstverleners, bv. voor webhosting van onze websites en databanken) om uw gegevens te verwerken. Indien gegevens in het kader van een overeenkomst inzake contractuele verwerking aan de verwerkers worden doorgegeven, gebeurt dit altijd in overeenstemming met artikel 28 DS-GVO. Daarbij selecteren wij onze verwerkers zorgvuldig, controleren wij hen regelmatig en hebben wij het recht gekregen om instructies met betrekking tot de gegevens te geven. Bovendien moeten de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming overeenkomstig BDSG n.F. en DS-GVO.

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Met de aanneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is een uniforme basis voor gegevensbescherming in Europa gecreëerd. Uw gegevens worden dus hoofdzakelijk verwerkt door bedrijven waarop de GDPR van toepassing is. Indien de verwerking evenwel wordt uitgevoerd door diensten van derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, moeten deze voldoen aan de bijzondere vereisten van artikel 44 en volgende. GDPR. Dit betekent dat de verwerking plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling door de EU-Commissie van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen, de zogenoemde "modelcontractbepalingen". Voor zover wij uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen voor de doorgifte van gegevens aan de VS wegens de ongeldigheid van het zogenaamde "Privacy Shield" overeenkomstig artikel 49, lid 1, zin 1, onder a), DSGVO, wijzen wij in dit verband op het risico van geheime toegang door Amerikaanse autoriteiten en het gebruik van de gegevens voor controledoeleinden, mogelijk zonder rechtsmiddelen voor EU-burgers.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd zodra u uw toestemming voor de verwerking intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is of de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel, tenzij de verdere opslag ervan nodig is voor bewijsdoeleinden of in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. Hiertoe behoren bijvoorbeeld handelsrechtelijke bewaarplichten voor zakelijke brieven overeenkomstig § 257 lid 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) (6 jaar) en belastingrechtelijke bewaarplichten voor kwitanties overeenkomstig § 147 lid 1 van het Duitse Belastingwetboek (AO) (10 jaar). Na het verstrijken van de voorgeschreven bewaringstermijn worden uw gegevens geblokkeerd of gewist, tenzij de bewaring nog noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Beschikbaarstelling van onze website en aanmaak van logbestanden

 1. Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt (d.w.z. geen registratie en geen andere overdracht van informatie), verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens: - IP adres; - Internet service provider van de gebruiker; - Datum en tijd van toegang; - Browsertype; - taal en browserversie; - Inhoud van de opvraging; - Tijdzone; - Toegangsstatus/HTTP-statuscode; - Hoeveelheid gegevens; - Websites waar het verzoek vandaan kwam; - Besturingssysteem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens over u opgeslagen.
 2. Deze gegevens dienen voor de gebruiksvriendelijke, functionele en veilige levering van onze website aan u met functies en inhoud, alsmede voor de optimalisering en statistische evaluatie ervan.
 3. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt, overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. f) DS-GVO.
 4. Om veiligheidsredenen slaan wij deze gegevens op in serverlogbestanden voor een bewaartermijn van 90 dagen. Na deze periode worden ze automatisch gewist, tenzij wij ze moeten bewaren voor bewijsdoeleinden in geval van aanvallen op de serverinfrastructuur of andere wettelijke inbreuken.

Neem contact met ons op via contactformulier / e-mail / fax / post

 1. Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier, fax, post of e-mail, worden uw gegevens verwerkt met het oog op de behandeling van het contactverzoek.
 2. Indien u uw toestemming hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens Art. 6 (1) zin 1 lit. a) DS-GVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van een contactverzoek of per e-mail, brief of fax zijn verstrekt, is art. 6, lid 1, onder f), DS-GVO. De verantwoordelijke heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken en opslaan van de gegevens om vragen van gebruikers te kunnen beantwoorden, om bewijsmateriaal te bewaren met het oog op aansprakelijkheid en, indien nodig, om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke bewaarplicht voor zakelijke brieven. Indien het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DS-GVO.
 3. Wij kunnen uw gegevens en contactverzoek opslaan in ons Customer Relationship Management System ("CRM-systeem") of een soortgelijk systeem.
 4. De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met u is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. Wij bewaren vragen van gebruikers die een account of contract met ons hebben tot twee jaar na beëindiging van het contract. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt verwijdering plaats na het verstrijken daarvan: einde bewaarplicht handelsrecht (6 jaar) en belastingrecht (10 jaar).
 5. U hebt de mogelijkheid uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken overeenkomstig Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DS-GVO. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van persoonsgegevens.

Google AdWords met conversie tracking

 1. Wij gebruiken de dienst "Google Ads met Conversion Tracking" (Dienstverlener: Google Ireland Limited, Reg. No.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) om de aandacht te vestigen op websites van derden door middel van een advertentie op onze website.
 2. Categorieën van gegevens en beschrijving van de gegevensverwerking: Gebruiksgegevens/ communicatiegegevens. Wanneer u op een Google-advertentie van ons klikt, wordt een cookie opgeslagen in uw browser, die ongeveer 30 dagen geldig is. Als u vervolgens onze website bezoekt, kunnen wij en Google de cookie gebruiken om te evalueren of u onze website hebt bezocht en welke van onze pagina's u hebt bezocht. Google maakt hier statistieken over. De gegevens worden ook overgebracht naar de VS en daar geanalyseerd. Als u bent aangemeld met een Google-account, kan AdWords de gegevens aan uw account toewijzen. Indien u dit niet wenst, dient u uit te loggen alvorens onze website te bezoeken.
 3. Doel van de gegevensverwerking: Deze conversietracking dient voor analyse/succesmeting, optimalisering en de economische werking van onze reclame en website.
 4. Rechtsgrondslag: Indien u toestemming heeft gegeven ("opt-in") voor de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van "Google Ads met conversion tracking", dan is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) DS-GVO de rechtsgrondslag. Voor het overige is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens ons gerechtvaardigd belang bij de analyse, optimalisering en efficiënte economische exploitatie van onze reclame en website overeenkomstig Art. 6 par. 1 p. 1 lit. f) DS-GVO.
 5. Gegevensoverdracht/categorie ontvangers: Google Ierland.
 6. Bewaartijd: tot 540 dagen.
 7. Mogelijkheden tot verzet en verwijdering ("opt-out"): U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google of dit voorkomen:- U kunt cookies blokkeren in uw browser met de Instellen "geen cookies accepteren cookies uit te schakelen, waaronder ook cookies van derden;- u kunt rechtstreeks contact opnemen met Google via de link https://adssettings.google.com conversie-tracking deactiveren, waarbij deze instelling alleen blijft bestaan totdat u uw cookies verwijdert. - U kunt de gepersonaliseerde Tonen van de derde-partij aanbiedersdie deelnemen aan het zelfreguleringsinitiatief inzake reclame "About Ads" via de link https://optout.aboutads.info voor VS sites of voor EU sites op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ Deze instelling blijft alleen geldig totdat u al uw cookies verwijdert; - U kunt cookies uitschakelen door Browser plug-in voor Chrome, Firefox of Internet Explorer onder de link https://support.google.com/ads/answer/7395996 cookies permanent te deactiveren. Deze deactivering kan tot gevolg hebben dat u niet langer alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.
 8. Voor meer informatie, zie Google's privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en https://services.google.com/sitestats/de.html.

Google Maps

 1. Wij hebben kaarten gebruikt van "Google Maps" (AanbiederGoogle Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
 2. Gegevenscategorie en beschrijving van de gegevensverwerking: Gebruiksgegevens (bv. IP, locatie, bekeken pagina). Google Maps stelt ons in staat de locatie van adressen en routebeschrijvingen direct op onze website weer te geven in interactieve kaarten en stelt u in staat dit hulpmiddel te gebruiken. Wanneer u onze website bezoekt waarin Google Maps is geïntegreerd, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Google in de VS. In dit proces kunnen uw IP-adres en locatie aan Google worden doorgegeven. Google ontvangt ook de informatie dat u de betreffende pagina hebt bezocht. Dit gebeurt ook zonder een gebruikersaccount bij Google. Als u bent ingelogd op uw Google-account, kan Google de bovenstaande gegevens aan uw account toewijzen. Als u dit niet wenst, moet u uitloggen uit uw Google-account. Google stelt op basis van deze gegevens gebruikersprofielen op en gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of optimalisering van haar websites.
 3. Doel van de verwerking: Het aanbieden van een gebruiksvriendelijke, voordelige en geoptimaliseerde website.
 4. Rechtsgrondslag: Indien u toestemming heeft gegeven ("opt-in") voor de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van "Google Maps" van de derde aanbieder, dan is Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) DS-GVO de rechtsgrondslag. Daarnaast is de rechtsgrondslag ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. f) DS-GVO.
 5. Gegevensoverdracht/categorie ontvangers: Derde partijen in de VS.
 6. Bewaartijd: Cookies voor maximaal 6 maanden of totdat ze door u worden verwijderd. Zo niet, zodra zij niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.
 7. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen door Google. Gelieve u rechtstreeks tot Google te wenden via het hieronder vermelde privacybeleid. U kunt zich hier afmelden voor advertentiecookies in uw Google-account: https://adssettings.google.com/authenticated.
 8. In de gebruiksvoorwaarden van Google Maps onder https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html en in Google's advertentie privacy beleid op https://policies.google.com/technologies/ads vindt u meer informatie over het gebruik van Google-cookies en hun reclametechnologieën, de opslagduur, anonimisering, locatiegegevens, hoe ze werken en uw rechten. Algemeen privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy.

Rechten van de betrokkene

 1. Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevensVoor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, onder a), art. 7 DS-GVO, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging overeenkomstig Art. 6 (1) S. 1 lit. f) DS-GVO, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de zaak op haar merites beoordelen en ofwel de gegevensverwerking staken of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op reclame en gegevensanalyse. U kunt het recht op bezwaar kosteloos uitoefenen. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens: Hotel en restaurant Braunebergerhof GmbH Moselweinstrasse 136 54472 Brauneberg Directeur Ralph Neefischer Handelsregister/Nr.: HRB123456789 Rechtbank van het register: Trier E-mailadres: ferien@braunebergerhof.de
 2. Recht op informatie U hebt het recht van ons een bevestiging te verlangen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Indien dit het geval is, heeft u recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met art. 15 DS-GVO. Dit omvat met name informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld.
 3. Recht op correctie U hebt het recht onjuiste gegevens te laten corrigeren of gegevens aan te vullen overeenkomstig art. 16 DS-GVO.
 4. Recht op wissen U hebt het recht om uw door ons opgeslagen gegevens te laten wissen overeenkomstig art. 17 DS-GVO, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten op verdere opslag dit verhinderen.
 5. Recht op beperking U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen indien aan een van de voorwaarden in Art. 18 (1) a) tot d) DS-GVO is voldaan: - Indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren; - de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens; - de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; of - indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DS-GVO bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.
 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DS-GVO, wat betekent dat u de persoonsgegevens die wij over u bewaren in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat kunt ontvangen of dat u kunt verzoeken om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.
 7. Recht om een klacht in te dienen U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

Gegevensbeveiliging

Ter bescherming van alle persoonsgegevens die aan ons worden doorgegeven en ter naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming door ons, maar ook door onze externe dienstverleners, hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen. Daarom worden onder andere alle gegevens tussen uw browser en onze server gecodeerd verzonden via een beveiligde SSL-verbinding. Status: 13.04.2022